Download algemene voorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in Efficient-Sporten stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. De Algemene verkoopvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze webwinkel bezoekt en bij Efficient-Sporten koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door onze webwinkel te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Identificatie

MD Coaching
Wielmakersveld 3
9920 Lovendegem
BTW: BE0633 509 671

Een op Efficient-Sporten aangeboden artikel

Alle producten die door Efficient-Sporten aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze webwinkel aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten.
Efficient-Sporten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
Wij bieden onze producten aan op onze webwinkel tot uitputting van voorraad. Efficient-Sporten doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.
Efficient-Sporten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Efficient-Sporten

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Efficient-Sporten wanneer Efficient-Sporten de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn webwinkel. Efficient-Sporten kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden.
Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

Retourneren van goederen in geval van verkeerde maat

Bestelde u een kledingsstuk en is de maat niet juist?  U kan het product naar ons terugsturen onder de volgende voorwaarden:

  • U dient Efficient-Sporten onmiddellijk na ontvangst via mail in te lichten via efficientsporten@gmail.com.
  • Product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terug te sturen binnen de 3 dagen (datum poststempel) naar Efficient-Sporten (zie Identificatie voor het correcte adres). De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant. Gelieve aan te geven welke de nieuwe maat is die u wenst;
  • Er kan niet worden afgezien van de aankoop;
  • De retourkosten zijn ten laste van de koper;
  • Wij sturen u een nieuwe maat op, deze kosten nemen wij voor onze rekening.

Efficient-Sporten houdt zich het recht voor teruggezonden goederen te weigeren indien niet aan bovenstaand voorwaarden is voldaan.

 

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In zulks geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Efficient-Sporten worden geleverd. Efficient-Sporten kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Efficient-Sporten kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 15 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten.
Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendingskosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

 

Levering van uw product


De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.
De verwachte levertijd wordt vermeld op de detailpagina van het product. Efficient-Sporten doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Efficient-Sporten  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Betaling

 Aankopen bij Efficient-Sporten kunnen enkel gebeuren via overschrijving (vooraf overmaken) op rekening BE44 9791 7034 5745 van MD Coaching.
 

Kortingscode

Indien u een kortingscode heeft ontvangen van Efficient-Sporten kunt u deze in mindering brengen van het totaalbedrag van uw bestelling.
Deze kortingscode is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. Efficient-Sporten verricht geen terugbetaling.

 

Factuur

Bedrijven die bij Efficient-Sporten bestellen, kunnen een factuur krijgen. Gelieve uw verzoek door te sturen naar efficientsporten@gmail.com

Garanties

Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie, zoals door de fabrikant beschreven in de bijgeleverde documentatie en zoals bij de producten vermeld. Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of ingevolge een verkeerd gebruik van het product. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Efficient-Sporten in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Efficient-Sporten zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Efficient-Sporten is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

 

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Efficient-Sporten kan niet waarborgen dat zijn webwinkel ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Efficient-Sporten geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van zijn webwinkel noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt op zijn webwinkel.
Efficient-Sporten legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld.

Alle aanbiedingen van Efficient-Sporten zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Efficient-Sporten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Efficient-Sporten elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Efficient-Sporten  zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk (zie contactgegevens) of via email (efficientsporten@gmail.com) worden ingediend en zullen behandeld worden binnen de 7 dagen na ontvangst.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Eeklo zullen bevoegd zijn.

 

Taal van de overeenkomst

 Efficient-Sporten is enkel beschikbaar in het Nederlands.